Home
De V.P.C.O.
Het onderwijs
De scholen
Mededelingen
Baan zoeken?
Info
Contact
 

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs, Curaçao, N.A.

 

Uit de Jubileumkrant VPCO - 50 jaar    

Inhoud:

  1. Nog veel projecten op het programma
  2. Huiswerk vergeten kan niet meer
  3. Grote vraag naar plaatsing                

 

Nog veel projecten op het programma

Een complete havo en vwo, een nieuwe basisschool en huiswerk op het internet. Dat zijn drie projecten die de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) op het programma heeft staan. De vereniging viert haar vijftig jarig bestaan. En hoewel de VPCO in de afgelopen vijf decennia al een duidelijke stempel heeft gedrukt op het protestants onderwijs, meent het dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Voorzitter Charly de Haseth en vice-voorzitter Andy Kusters praten over het verleden, heden en de toekomst van het schoolbestuur.

                                                              

Terugblikkend op de afgelopen tien jaar (het 40-jarig jubileum is immers ook uitgebreid gevierd) wordt als belangrijkste project de bouw van de Divi Divi LOM-school genoemd. Dit project lag, bij het aantreden van Andy Kusters in het VPCO-bestuur veertien jaar geleden, al tien jaar in de ijskast. Mevrouw Barty Krijger heeft hard voor dit project gevochten en enkele jaren later werd het project weer naar boven gehaald door Mevrouw Noorden, het huidige hoofd van de LOM-school. De school was gehuisvest in een stalen loods van de Shell. Daaromheen waren enkele leslokalen gebouwd. Bij iedere regenbui stond de loods onder stroom hetgeen niet echt bevorderlijk was voor de school en haar pupillen. Het schoolbestuur stapte naar Sede Antias waar wijlen Frits Parabiersing de scepter zwaaide. De financiering kwam rond en er werd gestart met de bouw van een nieuw hoofdgebouw. Er zijn 6 klassen bijgekomen plus een auditorium/multifunctionele ruimte waar de hele school in past. De school is van alle nodige snufjes voorzien waaronder een intercomsysteem omdat de leerkrachten de klassen niet kunnen verlaten.

 

Huiswerk vergeten kan niet meer          

 

Voor de bestaande scholen van de VPCO heeft het bestuur het nodige in petto. Zo tracht het bestuur om op beide mavo-scholen een technieklokaal te bouwen. Techniek staat op het lesrooster, maar de scholen beschikken niet over een technieklokaal. En om mee te gaan met de ontwikkelingen op communicatiegebied, zullen alle VPCO-scholen, inclusief de kleuterscholen, worden voorzien van moderne communicatiemiddelen waaronder internetaansluitingen. Alle scholen krijgen hieraan gekoppeld ook een eigen website. Volgens Andy Kusters lopen de VPCO-scholen achter wat de wereldontwikkeling op dit gebied betreft en acht het bestuur het noodzakelijk dat die achterstand wordt ingehaald. Het invoeren van deze nieuwe techniek betekent onderandere dat leerlingen niet langer de smoes kunnen gebruiken dat ze zijn vergeten hun huiswerk op te schrijven en het daardoor niet kunnen maken. Charly de Haseth: "De ouders krijgen straks de mogelijkheid om via de website van de school, gebruikmakend van een pincode, de schoolresultaten van hun kinderen op te roepen." Het schoolbestuur is van mening dat leerlingen meer en beter presteren als ze de juiste hulpmiddelen daarvoor hebben. En in deze is de computer een niet weg te denken middel. Leraren zullen tevens profiteren van de introductie van de computer in het dagelijks lesprogramma door de mogelijkheid om aantrekkelijker onderwijs te bieden, meer gemotiveerde leerlingen en door onderwijs op maat. Het project houdt in eerste instantie in dat alle scholen een internet-hoek krijgen en op een van de scholen komt er een apart lokaal met de mogelijkheid van 'video-conference', waarbij de leerlingen tegelijkertijd met leerlingen elders ter wereld lessen kunnen volgen. Om dit project in goede banen te leiden, is Fred Wagenmakers door het bestuur aangesteld als ICT (Informatie en communicatie technologie) coördinator.

Het bestuur is trots dat zij in staat is bovengenoemde projecten voor haar scholen te realiseren. Vooral daar het over het algemeen zeer slecht gesteld is met het onderwijs op Curacao. Er zijn voldoende scholen die niet over lesmateriaal beschikken. Scholen die een beroep moeten doen op ouders en bedrijven om kopieen te maken van zelfvervaardigd lesmateriaal. Er zijn scholen die geen schriften hebben voor de leerlingen en waar de juf zelf lijntjes trekt op een wit vel papier om dat dan te kopieren zodat de kinderen kunnen schrijven. Andy Kusters: "Ik kom net van een vergadering waar is gesproken over additionele maatregelen die de overheid wil treffen waarbij de onkostenpost moet worden verkleind. Van de totale begroting voor het onderwijs wordt 97% gebruikt voor het betalen van salarissen en slechts 3% is voor leermiddelen en onderhoud. Dat is toch ongehoord. Daar moeten alle scholen het mee doen, ook wij. En dan hebben wij het geluk dat wij een vereniging zijn en nog eigen fondsen hebben."

 

 

"De ouders van onze leerlingen betalen graag een beetje meer opdat hun kind goed onderwijs kan krijgen," zegt Charly de Haseth. "Wij krijgen ook veel donaties. Zo hebben we onlangs twee containers schoolmeubilair uit Nederland gekregen." "Wij hebben ook veel vrijwilligers en die verzetten veel werk," voegt Kusters eraan toe. "Als schoolbestuur zijn wij het meest effectieve bestuur dat er is. Dat helpt weer in je bekostigingssysteem. Andere scholen zitten nu met de problemen dat ze moeten fuseren omdat ze niet voldoen aan de voorwaarde van de overheid dat elke klas 32 leerlingen moet hebben. Kom je onder het vastgestelde minimum, krijg je strafpunten en wordt gekort op je subsidie. Veel scholen zijn daarom genoodzaakt te fuseren." Uit onderzoek, verricht door de overheid, is gebleken dat 80% van de scholen op Curacao met een klassegemiddelde van 20 leerlingen draaien. Volgens Kusters is het veel besproken V&V-stelsel, waarin een minimum aantal leerlingen per klas wordt afgedwongen anders wordt gekort op de subsidie, geen nieuwe uitvinding. "Ze doen net alsof wij hier iets bijzonders hebben geintroduceerd. In Nederland zijn om dezelfde reden 2000 scholen gesloten. In Nederland had elk dorp een schooltje met 6 klassen en een schoolbestuur. De regering heeft toen gezegd dat dát te kostbaar was en de scholen werden gedwongen te fuseren. En dat terwijl de economie in Nederland loopt als een trein. Waar denk je dat die containers schoolmeubilair vandaan komen."

Volgens het schoolbestuur is niet bewezen dat grote klassen slechtere resultaten opleveren. "Wij kunnen bewijzen dat grotere klassen de kinderen niet belemmeren want we leveren nog steeds de meeste leerlingen af aan het havo/vwo-onderwijs, zowel bij de mavo als de basisschool.  Zittenblijvers kosten de belastingbetalers veel geld. Je moet namelijk een jaar extra betalen. Daarbij komt nog dat die leerling een plaats vasthoudt omdat hij/zij niet doorschuift. De opleiding op onze basisscholen is van dien aard dat onze leerlingen in de meeste gevallen de havo/vwo doorstromen zonder te doubleren. Dat vind ik een hele goede aanprijzing. Charly de Haseth voegt daaraan toe: "Ik geloof sterk dat wij de kinderen net even iets meer meegeven dan dat ze nodig hebben om het examen te halen". Dat is onze sterke kant. Een voorbeeld daarvan is de extra wiskunde lessen die door een leerkracht in de middaguren worden geboden zodat de kinderen van de mavo straks minder problemen ondervinden bij de overgang van de mavo naar de havo. Dat komt de kinderen ook ten goede voor het examen."

                                                   

Met trots vertellen de beide bestuursleden dat de beide mavo-scholen Marnix en Dr. Albert Schweitzer jaarlijks om beurten de school zijn met het hoogst aantal geslaagden. Vorig jaar was dat 93%. Volgens de voorzitter ligt dat grotendeels aan het feit dat de scholen Nederlands als instructietaal handhaven. "Het probleem van de meeste kinderen is dat ze het examen niet kunnen lezen. Ze begrijpen niet wat er wordt gevraagd. En waarom niet? Omdat ze het Nederlands niet goed beheersen." Tijdens de discussies over het invoeren van Papiamentu als instructietaal heeft de VPCO altijd haar poot stijf gehouden en zich afgezet tegen dit voorstel. Andy Kusters: "Niet alleen wij, als bestuur, zijn van mening dat het Nederlands moet worden gehandhaafd, maar het is ook de uitspraak geweest van de algemene ledenvergadering. Die heeft ons een paar jaar geleden het mandaat gegeven waarin zelfs is opgenomen dat het ons verboden is om Papiaments als instructietaal te gebruiken. Er is een enquete aan vooraf gegaan en het mooie van die enquete was dat daaruit bleek dat 84% van de kinderen thuis geen Nederlands spreekt. Uiteindelijk heeft de Staten besloten het voorstel niet te accepteren. Daarnaast kwam nog het vonnis van de Hoge Raad, die bepaalde dat niet de minister maar de ouders en de schoolbesturen een dergelijke beslissing kunnen nemen. Dit hele gedoe heeft veel tijd en geld gekost. Tien jaar heb ik dat meegemaakt. Weggegooid geld. Ze hebben boekjes voor Papiamentu gemaakt, die niet meer worden gedrukt. Zelfs het vak Papiamentu wordt niet meer naar behoren gegeven. Er worden geen cursussen meer gegeven. We hebben een tekort aan leerkrachten en moeten deze uit het buitenland halen. Zij zijn niet bevoegd om Papiamentu te geven en trouwens hoe stoom je hen zo snel klaar?"

De VPCO mag niet klagen over de bereikte resultaten gedurende haar bestaan. En met alle nieuwe projecten die op het programma staan, kunnen de leden en toekomstige leden verzekerd zijn dat hun kinderen goed onderwijs krijgen, hetgeen hun in de toekomst allemaal ten goede zal komen. De kinderen zijn de toekomst van morgen, en als we kijken naar alle plannen van de VPCO, ziet die toekomst er rooskleurig uit.

Grote vraag naar plaatsing                         

Behalve de verbouwingen aan de scholen, heeft ook het kantoor van de Stichting Administratie Protestants Onderwijs (SAPO) een face-lift gekregen. Het kantoor is uitgebreid en ook de activiteiten van het kantoor zijn bijgeschaafd en verbeterd. Charly de Haseth: "Toen ik hier in 1996 kwam was de SAPO een klein hokje en niets waard. Van onze huisbankier, de ABN-AMRO, kregen we geen cent te leen. Ik kreeg de opdracht om eerst orde op zaken te stellen. Nu hebben we plannen voor het uitbreiden van de dependance van de Dr. Albert Schweitzer Kleuterschool met een basisschool. Er is ontzettend veel vraag naar onze scholen en waarom  zouden we al die mensen teleurstellen als dat niet hoeft." De basisscholen van de VPCO zijn de grootste basisscholen op het eiland. Op elke school zijn 3 parallelklassen. Ondanks het groot aantal plaatsingsmogelijkheden moeten toch elk jaar veel ouders weer teleurgesteld naar huis.

De VPCO ervaart het ontbreken van een havo/vwo-opleiding als een gemis. Tien jaar geleden heeft het bestuur al een verzoek ingediend bij de overheid voor het starten van een school voor de havo/vwo-opleiding. Dat verzoek is destijds afgewezen. Het bestuur gaat volgend schooljaar eindelijk van start met de havo/vwo-opleiding en wel bij de Dr. Albert Schweitzer Mavo. Charly de Haseth vertelt dat de VPCO jaarlijks 200 leerlingen aflevert aan het havo/vwo-onderwijs. Dat zijn leerlingen afkomstig van de zesde klassen, maar ook leerlingen die de mavo hebben afgerond en doorstromen naar de havo. Deze laatste groep ondervindt echter veel problemen met de doorstroom omdat het lesprogramma en dan met name wiskunde op de mavo niet aansluit op het lesprogramma op de havo. "De kranten hebben hier bol van gestaan. Onderandere onze mavo-direkteur Chris van Grol heeft daar een stuk over geschreven en wat hij zegt is waar. Als wij een eigen havo krijgen, kunnen we de kinderen laten doorstromen op ons niveau."  "Wij gaan ons curriculum dusdanig bepalen dat de mavo-leerlingen aansluiting hebben," vult Andy Kusters aan. "Het is zo dat je als schoolbestuur zelf mag bepalen wat voor onderwijs je geeft. Je moet bepaalde vakken geven en de eind-eisen zijn bepaald maar hoe je daar naar toe werkt, mag je zelf weten. Wij willen onze kinderen hierin tegemoet komen."

[ De V.P.C.O. ]
Created with ThunderSite